สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555

รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปี 55

วันที่ 6 เมษายน 2555 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมรดนำ้ดำหัว
ผู้สูงอายุณ ศูนย์กศน.อำเภอบ้านดุง เพื่อเป็นการขอพรจากผู้สูงอายุเนื่องในวัน
ขึ้นปีใหม่ของไทย