สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตักบาตร๒๕๕๕รูป ณ วัดศิริสุทโธ คำชะโนด

 วันที่ 31 ตุลาคม 2555 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ๒๕๕๕ รูป
ณ วัดศิริสุทโธ (คำชะโนด) ตำบลบ้านม่วง โดยมีท่านสส.ขจิตร ชัยนิคม เป็นประธาน

ร่วมถ่ายภาพกับท่านสส.ขจิตร ชัยนิคม
รับลงทะเบียนผู้ร่วมทำบุญจ้า"""""""""""

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

พิธีมอบพระพุทธรูปและปัจจัยพัฒนาโรงเรียนในฝัน

วันที่ 30 ตุลาคม 2555 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงได้เข้าร่วมพิธีมอบพระพุทธรูป
และปัจจัยพัฒนาโรงเรียนในฝัน  (โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ)
 ร่วมกับชาวบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ ....................
วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ร่วมงานวันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕

     คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช
  ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ โดยมีท่านศักดิ์ชัย แตงฮ่อ นายอำเภอบ้านดุง เป็นประธาน


ผอ.ธนากร หาญกุล และคณะครูกศน.บ้านดุง

คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงจ้า
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ร่วมต้อนรับนายอำเภอบ้านดุง

วันที่ 22 ตุลาคม 2555 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้ร่วมต้อนรับ
นายศักดิ์ชัย  แตงฮ่อ นายอำเภอบ้านดุง  โดยท่านได้ออกเยี่ยม
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงและเป็นการ
แนะนำการปฏิบัติงานราชการของหน่วยงานอบต.บ้านดุง

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555

พิธีเปิดศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลบ้านดุง

วันที่ 16 ตุลาคม 2555 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์สุขภาพ
ชุมชน ณ บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ ตำบลบ้านดุงโดยมีท่านสจ.ด่านชัย ฮันวงศ์
เป็นประธาน ในพิธีเปิดศูนย์สุขภาพชุมชน ครั้งนี้

ประชุมคณะกรรมการตำบลสััญจร

วันที่ 16 ตุลาคม 2555 นางวรัญญา พิมพรภิรมย์ ได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตำบลสัญจร ณ ศาลากลางบ้านปอพาน หมู่ที่ 15 
ตำบลบ้านดุง 

            

            


วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ประเมิน ครูกศน.ตำบล เพื่อต่อสัญญาจ้างและเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี

วันที่ 5 ตุลาคม 2555 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้ารับการประเมิน
เพื่อต่อสัญญาจ้าง และเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอบ้านดุง
โดยมีท่านผอ.ธนากร หาญกุล เป็นประธานและคณะกรรมการสถานศึกษา
เป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้

คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง แนะนำตัวจ้า