สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านดุง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง โดยมีท่านอนุสรณ์  สิงห์พันธ์  รองนายก
อบต.บ้านดุงเป็นประธานในพิธีเปิดและมีท่านสมัย เลขานายกอบต.บ้านดุง
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาครั้งนี้

                 
   


วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สำรวจครอบครัวรักการอ่าน

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงและเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 
อ.กอบุญ  สีหาท้าว ได้ออกสำรวจครอบครัวรักการอ่านในเขตตำบลบ้านดุง
ทั้ง ๑๘ หมู่บ้าน เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นครอบครัวรักการอ่านร่วมกับกศน.ตำบลบ้านดุง 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมการอ่านหนังสือให้กับชุมชน 

                           

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เข้าร่วมการเลือกตั้งประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าร่วมการเลือกตั้ง
ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล  ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านดุง     โดยมี ท่านชัยวัฒน์  ธรรมวัฒน์ปลัดอำเภอบ้านดุง และ 
ท่านบุญเพ็ง   ดอนหัวบ่อกำนันตำบลบ้านดุง เป็นประธาน พร้อมด้วยท่านนายก
อบต.บ้านดุง ร่วมเป็นเกียรติ ในครั้งนี้  ตำบลบ้านดุงมีประธานสตรีระดับหมู่บ้าน
จาก ๑๘ หมู่บ้านได้เข้ามาคัดเลือกในระดับตำบล  ซึ่งผลการคัดเลือกคือ 
นางสงวน มนตรี จากบ้านหนองไฮ หมู่ ๗  ได้รับเลือกเป็นประธานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลบ้านดุง 


             
             
             
             
                           นางสงวน  มนตรี  ประธานกองทุนสตรี ระดับตำบล
             
             

คนไทยหัวใจเดียวกัน ต้องมีน้ำใจให้กันและกัน