สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับจบม.6 ใน 8 เดือน

วันที่ 28 มิถุนายน 2556 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้นำนักศึกษาเทียบระดับ จบม.6  ใน 8 เดือนเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษา
โดย กศน.ตำบลบ้านดุง มีผู้เข้าเทียบจำนวน 40 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านดุง 
โดยมีท่านผอ.สมปอง วิมาโร ผอ.สำนักงานกศน.จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศในครั้งนี้วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

พิธีไหว้ครู ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านดุง  โดยมีท่านผอ.จิดาภา เปตามานัง เป็นประธานในพิธีไหว้ครู
และในครั้งนี้ มีการประกวดพานไหว้ครูในประเภทความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ 
         ผลการระกวดพานไหว้ครูประจำภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
               ๑. ประเภทความสวยงาม 
                    ชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ปวช.สาขาการท่องเที่ยว (1,500 บาท)
                    รองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่ กศน.ตำบลบ้านชัย
                    รองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่ กศน.ตำบลศรีสุทโธ
            
                ๒. ประเภทความคิดสร้างสรรค์
                    ชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ กศน.ตำบลบ้านดุง  (1,500 บาท)
                    รองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่ ปวช.สาขาไฟฟ้ากำลัง
                    รองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่ กศน.ตำบลถ่อนนาลับ

                ๓. รางวัลพิเศษ มอบให้กับนักศึกษาคนพิการ โดยอาจารย์เทพพร  เต็มตาวงษ์

           กศน.ตำบลบ้านดุง ส่งเข้าประกวดจ้า
                             ปวช.สาขาการท่องเที่ยวชนะเลิศอันดับ ๑  ประเภทสวยงาม 


                  กศน.ตำบลบ้านชัย รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทสวยงาม

กศน.ตำบลศรีสุทโธ รองชนะเลิศอันดับ ๒  ประเภทสวยงาม

                    กศน.ตำบลบ้านดุง ชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทความคิดสร้างสรรค์


                             ปวช.สาขาการไฟฟ้ากำลัง รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทความคิดสร้างสรรค์


                             กศน.ตำบลถ่อนนาลับ รองชนะเลิศอันดับ ๒  ประเภทความคิดสร้างสรรค์


อ.เทพพร เต็มตาวงษ์ มอบเงินรางวัลแก่นักศึกษาผู้พิการครับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทความคิดสร้างสรรค์จ้า (1500 บาท)


วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วันต่อต้านยาเสพติด "คนไทยหัวใจสีขาว"

วันที่ 26 มิถุนายน 2556 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้ดำเนินการเข้าร่สมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ร่วมกับหน่วยงานราชการ พ่อค้า และประชาชนอำเภอบ้านดุง ณ สนามทุ่งศรีเมืองอำเภอบ้านดุง
 โดยการจัดงานครั้งนี้ มีท่านโชคเสมอ คำมุ่งคุณ นายกเทศบาลเมืองบ้านดุง กล่าวรายงานการจัดโครงการดังกล่าวต่อท่านนายอำเภอบ้านดุงและในโอกาสนี้ท่านผอ.จิดาภา  เปตามานัง ได้รับเกียรติบัตรจากท่านนายอำเภอบ้านดุงด้วยคะ


วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อบรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปี 56

วันที่ 21 มิถุนายน 2556 นางอรอุมา โคตรโสภา ครูกศน.ตำบลบ้านดุง ร่วมกับท่านผอ.จิดาภา เปตามานัง
ผอ.กศน.อำเภอบ้านดุง, นายเทพพร  เต็มตาวงษ์ ครูผู้ช่วยและนางสาวเกศรินทร์ พิลาดี ครูกศน.ตำบลบ้านม่วง ได้เข้าร่วมอบรม
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปี 56 ณ ห้องประชุมบ้านเชียง สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
โดยมีท่านผอ.สมปอง วิมาโร เป็นประธานเปิดการอบรม และท่านรองนงนารถ   ท่านผอ.อำเภอต่างๆ จาก 20 อำเภอ ครูอาสาฯและครูกศน. 
ร่วมอบรมครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจและความพร้อม ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้..วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการ กศน.ผู้นำการเรียนรู้ประชาธิปไตยในการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ.2556

 วันที่ 17 มิถุนายน 2556 นางอรอุมา โคตรโสภา ครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้ารับการอบรมโครงการ กศน.ผู้นำการเรียนรู้ประชาธิปไตยในการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ.2556  โดยมีท่านผอ.สมปอง วิมาโร เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าอบรมจำนวน 200 คน จาก 20 อำเภอ ซึ่งการอบรมนี้ ได้รับความรู้ด้านประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก  โดยได้รับเกียรติ
จากท่านวิทยากรที่มีความรู้ด้านนี้มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม


                                            ท่านนิรันด์ ยั่งยืน อัยการศาลแขวงอุดรธานี


                              ท่านเฉลิมพล ชัยกิตติกรณ์ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี


                                                            ท่านบุญเหลือ  บุบผามาลา 
     ให้ความรู้เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข