สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

17 กรกฎาคม 2555 ประชุมสัญจร กศน.อำเภอบ้านดุง


ประชุมสัญจร  กศน.อำเภอบ้านดุง  ณ  กศน.ตำบลบ้านชัย  โดยท่าน ผอ.ธนากร  หาญกุล


หัวหน้า  กศน. ตำบลบ้านดุงรับฟังนโยบายการประชุม

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

อบรมการทำขนมไทย

วันที่ ๑๐-๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๕  กศน.ตำบลบ้านดุงร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดอุดรธานีได้จัด โครงการยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น
เพื่อรองรับรายได้แท้จริงที่เพิ่มขึ้น" เทคนิคการทำขนมไทยเพื่อธุรกิจ"  
ณ ศาลาวัดบ้านห้วยปลาโด ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี 
โดยมีผู้เข้าอบรมโครงการนี้ จำนวน ๓๐ ท่านพร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง


นายธนบุญโรจน์  เถื่อนฮ้าวลานายกอบต.บ้านดุง
และรองนายอบต.บ้านดุง เป็นประธานเปิดโครงการ

ท่านสท.ถนอม วิทยากรทำขนมไทย


นายประหยัด  ศรีอาสา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี

                             


วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กศน.ตำบลบ้านดุง จัดโครงการปลูกป่า "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ "

วันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๕๕ คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้จัดโครงการปลูกป่า
"วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ " ร่วมกับนักศึกษา  รองนายกอบต.บ้านดุง
 และเลขานุการนายกอบต.บ้านดุง ณ บริเวณอาคารอบต. หลังใหม่  บ้านถ่อนคำหวด 
ตำบลบ้านดุง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และส่งเสริมให้นักศึกษารักษ์ป่า