สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2554

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงได้ออกรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2554
ณ บ้านหนองสองห้อง โดยมีท่าน ผอ.ธนากร หาญกุลได้พบปะกับชาวบ้านหนองสองห้อง ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านนายผดุง แสนสุด (ประธานอส.กศน.ตำบลบ้านดุง) กล่าวต้อนรับท่านผอ.และคณะครู


ท่านผอ.ธนากร หาญกุล พบปะกับประชาชนบ้านหนองสองห้องผู้ใหญ่ผดุง แสนสุด (ประธานอส.กศน.ตำบลบ้านดุง)


วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2554

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงได้ออกรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2554 ณ บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ  หมู่ 10 ตำบลบ้านดุง วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านดุง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุงได้จัดกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านนักศึกษา บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ หมู่ 10 ตำบลบ้านดุง เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักศึกษา


วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายเพ็ญศิลป์   ภูเด่นผา ครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้าร่วมโครงการ กศน.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  
 ชุดที่ 2  ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม ถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554   ณ กรุงเทพมหานคร