สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

การประเมินครูกศน.ตำบล

        วันที่ 23 มีนาคม 2555 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้เข้ารับการประเมินผล
   การดำเนินงานใน ปีงบประมาณ 2555 ( 1 ตุลาคม 2554-30มีนาคม 2555)   
   ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านดุงน้อย โดยมีท่านผอ.ธนากร  หาญกุล  เป็นประธานกรรมการ
   ในการประเมินร่วมกับท่านผอ.ประเวช  เหล่าประเสริฐ   ท่านผอ.ณัฐชยา เอื้อมอุ่น  และ
   ท่านผอ.สมัย  แสงใส เป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้  ในส่วนการประเมินนั้นทาง
   คณะกรรมการได้แนะนำการจัดทำเอกสารการประเมินให้มีลักษณะเป็นไปในแบบเดียวกัน


วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

กีฬาภายในต้านยาเสพติด ประจำปี 2555

กีฬาภายในต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 อบต.บ้านดุง ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2555 
ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ ตำบลบ้านดุง  มีท่านนายอำเภอบ้านดุงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ โดยมีนักกีฬาเยาวชน จาก 18 หมู่บ้านเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
อ.ธนายุทธ และอ.เรืองยศ เป็นกรรมการตัดสินกีฬาตะกร้อ


วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2554

วันที่ 10-11 มีนาคม 2555 กศน.ตำบลบ้านดุง ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่2/2554 ให้กับนักศึกษาสายสามัญ หลักสูตร 51 ในระดับประถมศึกษา ,ม.ต้นและม.ปลาย ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านนาโฮง ตำบลบ้านดุง  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผอ.เทวินศักดิ์  วรรณพันธุ์ ให้ใช้โรงเรียนจัดเป็นสนามสอบในครั้งนี้

คณะนิเทศสนามสอบจากสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555

วันสตรีสากล ประจำปี 2555

วันที่ 8 มีนาคม 2555 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุงได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2555  ณ สวนรักษ์เทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง โดยมีท่านนายอำเภอบ้านดุงเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีกลุ่มสตรี จาก 12 ตำบลและ 1 เทศบาล ในเขตอำเภอบ้านดุง เข้าร่วมเป็นจำนวนมากท่านนายอำเภอมอบเกียรติบัตรให้กับสตรีดีเด่นในตำบล


วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555

อบรมอาสาสมัครแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชน

วันที่ 3 มีนาคม 2555 คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้เ้ข้าร่วมการอบรมอาสาสมัครแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชนสุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์ ทางเลือกวิถีธรรม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านดุง โดยวิทยากรจากสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ท่านอาจารย์บังอร  ดวงดุษฏีและคณะ 

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555

จังหวัดยิ้ม เคลื่อนที่ ตำบลนาไหม

วันที่ 1 มีนาคม 2555 คณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้ร่วมงานจังหวัดยิ้ม เคลื่อนที่ ณโรงเรียนบ้านวังคางฮูง  หมู่ที่ 6 ตำบลนาไหม  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคณะครูได้ทำวุ้นผลไม้ ในการสร้างอาชีพเสริมให้กับผู้สนใจ นอกจากนี้ทาง กศน.ตำบลต่างๆก็ได้นำกลุ่มอาชีพ
ไปให้บริการแก่ประชาชนที่สนใจ  ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากการร่วมกิจกรรมครั้งนี้