สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (พต11001)


รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
(พต11001) 
ระดับประถมศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
อ. ปัทมพร  มีทองหลาง

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รายวิชา สค 31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

รายวิชา สค 31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 

จำนวน 2 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โดย อ.วรัญญา พลแก้ว

  รายวิชา สค 31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

รายวิชา การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 31003
จำนวน 1 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
อ.เพ็ญศิลป์ ภูเด่นผา


วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รายวิชา อช 21003 การพัฒนาอาชีพให้มีความเข็มแข็ง

รายวิชา การพัฒนาอาชีพให้มีความเข็มแข็ง อช 21003

จำนวน 2 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558


อ. ชัยรัตน์ เสระพล
รายวิชา ทช 21003 ศิลปศึกษา

รายวิชา ศิลปศึกษา ทช  21003
จำนวน  2  หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558
โดย อ.ลักษณา  คงสถิตย์

รายวิชา อช 21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง


รายวิชา อช 21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

จำนวน 2 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประจำภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2558

โดย อ.หนูเพียร วงศ์สง่า