สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556

วันที่ 26 ธันวาคม 2556 คณะครู กศน.ตำบลบ้านดุง ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษาตำบลบ้านดุง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ณ กศน.ตำบบ้านดุง โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดุง ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ และมีการออกกำลังกายด้วยคะ
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556

อบรมสัมมนาวิชาการ นักศึกษาเทียบระดับฯ รุ่นที่ 1

อบรมสัมมนาวิชาการ นักศึกษาเทียบระดับฯ รุ่นที่ 1"การพัฒนาสู่ความสำเร็จและเสริมสร้างอาชีพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"  ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556 ณ กศน.ตำบลบ้านดุง
โดยมีนักศึกษาจาก กศน.ตำบลบ้านม่วง  ตำบลถ่อนนาลับ ตำบลนาไหม และกศน.ตำบลบ้านดุงเข้าร่วม
เพื่อเป็นการอบรมสัมมนาวิชาการให้กับนักศึกษาเทียบระดับฯ รุ่นที่ 1 ก่อนที่จะจบหลักสูตร

มอบเสื้อให้หัวหน้าวิทยาการจ้านักศึกษาถ่ายภาพกับท่านผอ. (ปลื้มมากๆ)