สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

กศน.ตำบลบ้านดุงได้ดำเนินการจัดสอบวัดผล ประเมินผลความรู้นักศึกษา 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
ให้กับนักศึกษาระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2556  ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านนาโฮง  ตำบลบ้านดุง
 อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น