สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกำ เขื่อนน้ำวังพระองค์ ดงนาเกลือ เครือข่ายวิทยุ IBB

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อบรมโครงการ"การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น"

วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 กศน.อำเภอบ้านดุง ได้ดำเนินการจัดอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ณ สวนรุกขชาติ  ตำบลศรีสุทโธ  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี
โดยการนำของท่านผอ.จิดาภา  เปตามานังและคณะฝ่ายบริหาร
และทางคณะครูกศน.ตำบลบ้านดุง ได้นำนักศึกษากศน.ตำบลบ้านดุง เข้าร่วมอบรม จำนวน 6 คน
เพื่อเข้ารับการอบรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในช่วงวันเรียน เพื่อให้รู้แนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ในครัังนี้ได้รับเกียรติจากท่านสจ.อภิชาติ  คงทวี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

สจ.อภิชาติ คงทวี  เป็นประธานเปิดโครงการ


นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมคณะวิทยากร โดยการนำของท่านอาจารย์มนัส  พาพิจิตร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น